Maglemer Savværk

Maglemer Savværk var beliggende på Skibevejen 36 mellem Maribo og Bandholm. En lokal virksomhed, der var aktiv fra 1928 og ca. 50 år frem. Savværkets historie er tæt knyttet til dets grundlægger og ejer indtil 1968 Th. Kølle.

Thorkild Kølle blev født 21. november 1899 i Bandholm som søn af sandgraver Hans Bernt Christian Kølle. Der var 7 børn i alt og familien levede i små kår. Som barn kom Th. Kølle derfor meget i huset hos en onkel og moster i Maglemer. De ejede et husmandssted på 5 tdr. land og det var tanken at Th. Kølle skulle driver ejendommen videre.

Hans interesse lå dog i tømrerfaget og han erhvervede sit svendebrev i 1919. Efter aftjent værnepligt i 1921 giftede Th. Kølle sig med Ingeborg Kristine Frederiksen fra Maglemer. De følgende år arbejdede han som tømrersvend i lokalområdet.

I juli 1924 nedbrændte onklens og tantens husmandssted efter lynnedslag. De nye bygninger opførtes af Th. Kølle og det var begyndelsen af hans tid som selvstændig håndværksmester. En stigende konkurrence inden for branchen gjorde at Kølle begyndte at fremstille karosserier til lastbiler. Ved selv at skære planker op med egen bloksav kunne konkurrenceevnen forbedres og efter lang tids overvejelse, fik han lov til at opstille saven på sin onkels ejendom. En større leverance af opskåret egetræ til statsbanerne dannede det økonomiske grundlag for Maglemer Savværk, hvis oprettelse kan dateres til 1. januar 1928.

Maglemer Savværk som luftfoto.
Maglemer Savværk ca. 1950. Luftfoto som reklame for virksomheden.

Trods næsten et års sygeleje og de svære økonomiske forhold i starten af 1930’erne lykkedes det Thorkild Kølle at overleve som savværksejer. I 1936 erhvervedes Thorslunde savværk, der havde retten til fremstilling af smørdritler, hvilket var meget eftertragtet. Produktionen blev flyttet til Maglemer. Samtidig oprettedes et lager til vogntræ i Horsens.

I 1940-41 investerede Kølle i et anlæg til oparbejdning af generatortræ, og påtog sig ligeledes transporten af råtræ fra skovene og udbringning af det færdige generatortræ til kunderne. Til disse formål blev anskaffet 2 lastbiler og 3 hestekøretøjer. Generatorbrænde var under besættelsen 1939-1945 erstatning for benzin, der var rationeret og forbeholdt redningstjenesten, politi, læger og dyrlæger m.m. Generatorbrændet blev fremstillet af hårde træsorter som bøg, eg, ask og birk.

Maglemer Savværk, 1945
Maglemer Savværk. Medarbejdere stabler brædder. Ca. 1945.

I 1946 beskæftigede savværket ca. 35 mand.

Savværket har været ramt af flere mindre brande i tidens løb og desværre også enkelte arbejdsulykker med afskårne fingre. Ligeledes var virksomheden enkelte gange strejkeramt.

Maglemer Savværk ca. 1970
Maglemer Savværk set fra Skibevej, ca. 1970.

Thorkild Kølle døde november 1967 og hans enke Ingeborg overtog virksomheden. I 1975 forsøgte enken at udstykke savværksgrunden i 2 parceller, hvilket blev nægtet af amtet. Savværket blev købt af lensgreve Adam W. Knuth sidst i 1970’erne. Virksomheden lød på det tidspunkt navnet Bandholm Flisværk & Maglemer Savværk A/S. I 1981 var produktionsbygningerne nedrevet, kun beboelsesejendommen stod tilbage.