Indlevering af materiale

Smid aldrig gamle fotografier og papirer ud, når De  rydder op. 

Dit lokalarkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse. Arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om dit lokale område – om de mennesker, der boede her, og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget, meget mere.

Oplysningerne kommer fra det arkivmateriale, som lokalarkivet gemmer. Dit lokalarkiv har materiale, som giver et billede af lokalsamfundets udvikling fra oldtid til nutid – dog med hovedvægten på de sidste 150 år.

Aflever dem til lokalarkivet og lad os sortere. Måske er det lige den brik, som vi mangler til den korrekte dækning af lokalhistorien. Man tror måske ikke, at det er noget. Det er bare en gammel regning, en gammel protokol eller et gammel foto, men alt er et bidrag til bevaring af vor lokale historie.Generationer kommer og går, og deres efterladenskaber er meget vigtige i dag for at forstå fortiden. 

Arkivmateriale

Det bedste er selvfølgelig materiale med en datering eller navn, men vi har erfaring med at finde frem til oplysninger. Der kan være mange forskellige forhold der kan bruges, f.eks. bygningsændringer.  

Alle oplysninger af belastende karakter bliver ikke registreret, og man kan forlange en ventetid før materiale bruges. 

Hvis det viser sig, at det indkomne materiale tilhører et andet arkivområde, sørger vi for viderelevering.

Som sagt –  smid aldrig noget sådant ud – kontakt os og lad os få en snak om sagen eller aflever det på arkivet.

I vort dækningsområde afhenter vi også gerne.

Hvor får et lokalarkiv materialet fra?

Det meste materiale, der ligger på lokalarkiverne, er afleveret som gaver fra personer, foreninger og virksomheder.

Det er privat skabt materiale – til forskel fra offentligt materiale, der bevares af de statslige og kommunale arkiver.

Et lokalarkiv kan lave indsamlinger, der sætter fokus på bestemte emner, arkivet ikke har dækket i tilstrækkelig grad, eller typer af materiale, som arkivet ikke har ret meget af.

Lokalarkiver kan også skabe sit eget materiale ved undersøgelser, interviews og f.eks. fotodokumentation af nutidens lokalsamfund. For husk, at materialet ikke behøver at være gammelt, før det kan komme på arkivet!

Hvad indsamler et lokalarkiv?

Et lokalarkivs indsamling foregår i et bestemt område. Her søger man at få mest mulig viden om livet, beboerne og begivenhederne.

Det betyder, at et lokalarkiv indsamler på en anderledes måde end et museum. Forholdsmæssigt indsamler et lokalarkiv en større mængde af materiale end f.eks. museerne, der indsamler repræsentative typer af genstande. Et lokalarkiv vil være interesseret i så omfattende en samling af oplysninger, som kan tilvejebringes om lokalområdet, da enhver oplysning er med til at fortælle ”en lille bid” af den pågældende egns kulturhistorie.

Det bliver hele tiden afleveret nyt materiale til lokalarkivet, og det gælder både papirer og protokoller, men også fotografier og film og efterhånden også digitale medier.

Hvad er vi interesseret i?

Dit lokalarkiv er interesseret i alle slags materialer, uanset om det er papirer, kort, dagbøger, notater, breve, dokumenter, regnskaber, fotografier, dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser eller lignende. Det kan alt sammen fortælle historie fra lokalsamfundet.

Det kunne være materiale fra:

Erhvervslivet

De handlende, håndværkerne, virksomhederne m.m.

Foreningslivet

Politiske foreninger, andelsforeninger, faglige foreninger, sportsklubber og mange, mange flere

Privatlivet

F.eks. skøder, fæstebreve, lejekontrakter, byggeattester, forsikringer, arkitekttegninger, matrikelkort, attester, stamtavler, dagbøger, breve, stilebøger, soldaterbøger, fagforeningsbøger, husholdningsregnskaber m.m.

OG SIDST MEN IKKE MINDST

Du kan yde dit bidrag til lokalhistorien ved at nedskrive dine erindringer eller indtale dem på bånd.

Bevaring af arkivalierne

Det centrale i lokalarkivet er de originale samlinger af arkivmateriale, og noget af materialet er flere hundrede år gammelt. Derfor er bevaringen en meget vigtig del af arkivets arbejde.

Det skulle gerne være sådan, at også vore efterkommere kan få glæde af de mange spændende ting, der ligger på lokalarkivet.

Alt nedbrydes med tiden, men ved at sørge for de mest optimale opbevaringsforhold for arkivalierne, kan nedbrydningen udsætte.

Arkivalierne pakkes i syrefrit papir og kasser, inden de placeres på arkivet magasinhylder.

Det er vigtigt at have materialet opbevaret i rum eller magasiner med stabile temperatur- og luftfugtigheds-forhold, afpasset efter de forskellige typer af materialer.

Indholdet af kilderne kan tillige søges bevaret og de historiske oplysninger gøres mere tilgængelige ved at digitalisere f. eks. Film og lydbånd, afskrive gamle protokoller m.v.